logotyp

Kritéria - k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Ředitelka mateřské školy Bc. Andrea Illešová stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Dle zákona č. 561/2004 Sb., § 34, odst. 1 mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve věku zpravidla od 2 let až do začátku povinné školní docházky. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Minimální hranice věku dítěte pro přijetí do MŠ je dosažení tří let do 31. 12. 2024.

 

Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) s výjimkou dětí s povinnou předškolní docházkou. Nepřijetí dítěte, které není očkováno, je naplnění povinnosti vyplývající ze zákona.

 

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.

 

5 let a starší s povinnou předškolní docházkou k 31. 08. 2024

10 bodů

4 roky k 31. 08. 2024

   8 bodů

3 roky k 31. 08. 2024

   6 bodů

3 roky k 31. 12. 2024

   4 body

Trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

15 bodů

 

Na základě uvedených skutečností v žádosti budou každému dítěti přiděleny body dle jednotlivých kritérií. Při rozhodování bude postupováno podle data narození od nejstaršího po nejmladší. Přednostně bude přijato dítě, které dosáhne vyššího bodového hodnocení.

(Přijímají se děti od nejvyššího bodového ohodnocení k nejnižšímu).

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) je rozhodnuto v této situaci losováním v přítomnosti zákonných zástupců, kterých se tato situace týká.

 

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

Žádosti se přijímají v době zápisu, ředitelka školy rozhoduje do 30 dnů ve správním řízení.

 

Mateřská škola Duchcov, Osecká ul. 1314/106, příspěvková organizace

Osecká ul. 1314/106
419 01 Duchcov

IČ: 70695814
DIČ: CZ70695814

Pevná linka: 417 835 686
Mobil: 736 613 237
E-mail: ms.osecka@seznam.cz
Web: https://www.msosecka.cz

Datová schránka: ggskq3j
Číslo účtu: 24439501/0100
Zřizovatel: Město Duchcov

Berušky +420 739 270 808
Motýlci +420 603 167 111

Created by © 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign