Celkem galerií: 23

Aktuality
Zveřejněno: 10.12.2020
ROZHODNUTÍ UZAVŘENÍ MŠ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem adresa Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n Vyřizuje: MUDr. Eva Poláčková, tel.: +420477755760, e-mail: eva.polackova@khsusti.cz V Teplicích dne 9. 12. 2020 Č.j.: KHSUL 87313/2020 Spis. zn.: S-KHSUL 87313/2020/1 Počet listů: 2 Účastník řízení: Mateřská škola Duchcov, Osecká ul. 1314/106, PSČ 41901, Duchcov, IČO 70695814, IDDS ggskq3j R O Z H O D N U T Í V řízení podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) rozhodla Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb. a místně příslušný podle § 67 odst. 1 a § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 zákona č. 258/2000 Sb. takto: právnické osobě: Mateřská škola Duchcov, Osecká ul. 1314/106, PSČ 41901, Duchcov, IČO 70695814, se nařizuje v době ode dne 9. 12. 2020 do dne 14. 12. 2020 včetně, v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., tato protiepidemická opatření: 1. uzavření pracoviště Mateřská škola Duchcov, Osecká ul. 1314/106, PSČ 41901, Duchcov 2. provedení ohniskové dezinfekce za použití virucidních dezinfekčních prostředků v pobytových prostorách tříd a komunikačních prostorech včetně zázemí školy (kuchyně, jídelna apod.) s důrazem na všechny kontaktní plochy (lavice, kliky, madla zábradlí), 3. všichni zaměstnanci a všechny děti navštěvující výše uvedenou mateřskou školu, které byly v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanými osobami (takovým se rozumí kontakt bez ochrany dýchacích cest rouškou nebo respirátorem trvající déle než 15 minut ve vzdálenosti menší než 2 metry), a u nichž dosud nebylo diagnostikováno onemocnění Covid-19, a) jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami, b) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo, zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami, informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto protiepidemickým opatřením, c) sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny. d) a podrobit se odběrům na covid19 tak, jak jim bylo ústně vyhlášeno 8. a 9.12. 2020 při trasování. Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že dne 7. 12. 2020 došlo u účastníka řízení v místě Mateřská škola Duchcov, Osecká ul. 1314/106, PSČ 41901, Duchcov (dále jen „škola/školské zařízení“) k potvrzenému výskytu infekčního onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 (dále jen „COVID-19“) u zaměstnance a další zaměstnanec od 9. 12. 2020 jeví klinické známky onemocnění covid19 a jeho antigenní test na covid19 je pozitivní a epidemiologickým šetřením bylo zjištěno, že některé děti zapsané a docházející do této školky jeví klinické příznaky onemocnění Covid19, je nutno konstatovat, že v tomto místě vzniklo vysoké riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy, tedy riziko ohrožení veřejného zdraví, které je důvodem pro uzavření celého objektu školy/školského zařízení a nařízení karanténní opatření. Toto rozhodnutí bylo vyhlášeno ústně 8. 12. 2020. Riziko ohrožení veřejného zdraví je spatřováno zejména v tom, kdy původce onemocnění (virus) vylučuje nemocný člověk především sekrety horních cest dýchacích v podobě kapének. Inkubační doba onemocnění je 1–10 dní. Vstupní branou infekce je dýchací trakt, nákaza se šíří přímým kontaktem s nemocným člověkem nebo výjimečně nepřímo předměty kontaminovanými sekrety nemocné osoby. Onemocnění může probíhat jako akutní, vysoce infekční virová nákaza začínající horečkou, kašlem nebo dušností s případným rozvojem zánětu plic. V některých případech může mít onemocnění lehký průběh s mírnými příznaky, nebo tyto příznaky zcela chybí a v tomto případě se jedná o asymptomatickou formu nákazy. Bylo přihlédnuto k nepříznivé lokální epidemiologické situaci a nutnosti zajistit vyšetření PCR na COVID-19 a karanténní opatření u všech zaměstnanců a dětí výše uvedené mateřské školy. Ze shora uvedených důvodu bylo třeba v zájmu účinné ochrany proti šíření této nemoci nařídit orgánem ochrany veřejného zdraví v řízení podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. protiepidemická opatření vycházející z § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a § 64 zákona č. 258/2000 Sb. Doba uzavření školy/školského zařízení byla stanovena tak, aby obsáhla inkubační dobu onemocnění a poskytla dostatek času k provedení dalších opatření, jako jsou PCR odběry a provedení ohniskové dezinfekce. Při vyhlášení tohoto rozhodnutí bylo přihlédnuto k organizaci provozu školy/školského zařízení a počtu potvrzených pozitivních případů. Předpokládané obnovení provozu školy/školského zařízení je stanoveno na 15. 12. 2020. Podle § 66 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je právnická osoba povinna zajistit provedení ohniskové dezinfekce míst podezřelých z toho, že obsahují původce onemocnění. Účastník řízení proto musí zajistit provedení úklidu za použití virucidního dezinfekčního přípravku s důrazem na všechny kontaktní plochy, jako jsou madla, kliky, lavice, kohoutky apod. Pracovníci provádějící úklid musí být vybaveni vhodnými OOP (rouška, pracovní oděv, který odloží hned po skončení úklidu, rukavice) a musí mít možnost průběžně provádět dezinfekci rukou. S ohledem na shora citovanou právní úpravu a všechny zjištěné skutečnosti krajská hygienická stanice rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. Poučení o odvolání: Podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne ústního vyhlášení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví České republiky v Praze podáním učiněným u Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem. Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. nemá odvolání odkladný účinek. otisk úředního razítka MUDr. Eva Poláčková vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem územní pracoviště Teplice dokument je opatřen elektronickým podpisem Rozdělovník: 1x účastník řízení – ISDS: ggskq3j 1x KHS – S-KHSUL 87313/2020, vč. seznamu zaměstnanců a dětí Na vědomí: Město Duchcov se sídlem Městský úřad Duchcov, náměstí Republiky 20/5, PSČ 419 01, Duchcov – ISDS: jeabei3

Zveřejněno: 8.12.2020
KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ- INFORMACE PRO RODIČE
POZOR! Info ohledně ošetřovného. Zažádáte si o ošetřovné u svých zaměstnavatelů, nahlásíte , že byla MŠ z důvodu karantény uzavřena. O zbytek se postarají vaši zaměstnavatelé. Mš žádná potvrzení nevydávám. Vydává se pouze z důvodu uzavření ze strany zřizovatele- z provozních důvodů. Karanténa je jiný důvod, MŠ uzavřela Okresní hygienická stanice.
Děkuji.


Přikládáme ještě odkaz- žádost si vyplníte odevzdáte zaměstnavateli a ten zasílá na OSSZ.


https://www.mpsv.cz/osetrovne

Zveřejněno: 2.12.2020
Soutěž o nejkrásnější Vánoční stromeček

Milí rodiče, v kině začíná hlasování v soutěži o nejkrásnější vánoční strom. Ten náš je tam také. Můžete hlasovat přímo ma místě, informace naleznete na facebookových stránkách Kulturního centra Duchcov. Určitě zajděte a hlasujte pro tu krásu vašich dětí ❤❤❤

Zveřejněno: 2.12.2020
Ježíšek pro kočičky

Milí rodiče, u vchodových dveří školky budete mít možnost znovu zanechat dáreček pro kočičky z útulku Teplické kočky v Dubí. Přidala jsem se k týmu dobrovolnic a jezdím pomáhat kočičkám 🙂Samozřejmě vaše dárky s přáním osobně kočičkám předám, nafotím i děti a odvezu do útulku vánoční pozdrav. Děkuji ❤🐈🐈🐈

Zveřejněno: 24.11.2020
PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN.


Ředitelka MŠ oznamuje přerušení provozu mateřské školy, dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., §3, odst. 2, po projednání se zřizovatelem a Radou Města Duchcova.

Provoz MŠ bude přerušen od 23.12. 2020 do 31.12.2020 


V Duchcově dne 23.10. 2020 Bc. Andrea Illešová, ředitelka MŠ

Zveřejněno: 23.10.2020
UPOZORNĚNÍ

Zveřejněno: 31.8.2020
Bezpečnostní opatření

POKYNY K BEZPEČNOSTNÍM OPATŘENÍM Z DŮVODU MINIMALIZACE NÁKAZY COVID 19

 

KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT V PŘIHRÁDCE V SÁČKU ROUŠKU PRO PŘÍPAD, ŽE BY VYKAZOVALO V PRŮBĚHU DNE ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ A MY BYLY NUCENY DÍTĚ IZOLOVAT.

DALŠÍ POVINNOSTÍ DOPROVODU DĚTÍ JE PŘI VSTUPU DO BUDOVY VYDEZINFIKOVAT SI RUCE – STOJAN UMÍSTĚN NAPROTI VCHODOVÝM DVEŘÍM.

Zveřejněno: 23.6.2020
Spuštění nových stránek

Dnes jsme pro vás spustili nové internetové stránky školky.

Zveřejněno: 10.5.2020
Provozním podmínky chodu MŠ
Pokyny a informace k provozním podmínkám chodu MŠ od 11.05.2020.
pokyn_covid- rodice.docx
Velikost: 17kb

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 17. ledna 2021
a svátek má Drahoslav.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.