Platby

23.června 2020  |   Jídelna  |   Bc. Andrea Illešová  |   409x  |  

Informace o stravném a provozních nákladech uvnitř příspěvku.

Od 01.09.2020 změna způsobu hrazení stravného a provozních nákladů!

Od září přecházíme na nový systém v hrazení stravného a provozních nákladů. Platba bude probíhat následovně:

 • zákonný zástupce se rozhodne, jakým způsobem bude platbu hradit- bankovní převod, pokladnou
 • na začátku školního roku obdrží každý zákonný zástupce svůj vlastní variabilní symbol, který uvede u zadání příkazu k úhradě- příkaz k úhradě vystaví vedoucí stravování- tento bude obsahovat číslo bankovního spojení, variabilní symbol a částku
 • do každého 5. dne je nutné uhradit předepsanou částku na bankovní účet MŠ ( předškolní děti nehradí provozní náklady, proto jejich částka bude vždy nižší)
 • přeplatky se budou odečítat od další předepsané platby na následující měsíc
 • předpis stravného i provozních nákladů bude každý měsíc zveřejněn na nástěnce (šatna Motýlků, nástěnka v chodbě u Berušek)
 • vedoucí stravování vystaví každý měsíc potvrzení s podrobným rozpisem ( přeplatky, nedoplatky, zálohy)
 • platby budou hrazeny vždy na daný měsíc- příkaz k úhradě vám předá zaměstnanec MŠ vždy na začátku kalendářního měsíce (do 5. dne je nutné uhradit)

Číslo bankovního účtu: 2801859201/2010 (Fio banka)

variabilní symbol bude zákonnému zástupci přidělen vedoucí stravování či ředitelkou MŠ- je neměnný, platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ.

 • 1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání na jedno dítě stanovila ředitelka školy na částku 300,- Kč za jeden kalendářní měsíc.
 • 2. Výše úplaty za předškolní vzdělávání se sníží pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů. Takto stanovená úplata bude zveřejněna na přístupném místě v mateřské škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu MŠ.
 • 3. Osvobozen od úplaty je
 • a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 • d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče , pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

       O prominutí úplaty za předškolní vzdělávání musí zákonný zástupce požádat prostřednictvím formuláře ( vydává ředitelka MŠ)

Aktuality
Zveřejněno: 9.4.2021
ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠ DUCHCOV, OSECKÁ UL. 1314/106

 NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Zápis do mateřské školy proběhne v období 2.5. – 16.5.2021.

 


Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání:

 

1)      Doklady, které je nutné v období zápisu předat ředitelce školy:

Ø  řádně vyplněnou Žádost o přijetí (formulář žádosti je zveřejněn k vytisknutí na webových stránkách školy a zřizovatele nebo k vyzvednutí v mateřské škole od 12.4.2021).

V případě, že podáváte žádost do více mateřských škol, napište na zadní stranu žádosti, kterou školu upřednostňujete. Po přijetí do požadované MŠ neprodleně kontaktujte ostatní MŠ, kam jste podali žádost, aby mohl být přijat další uchazeč.

Ø  kopii rodného listu dítěte

Ø  doklad řádného očkování dítěte zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

 2)  Způsob doručení dokladů:

Ø  zasláním do datové schránky ggskq3j

Ø  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), ms.osecka@seznam.cz

Ø  poštou Mateřská škola, Osecká 1314/106, 419 01 Duchcov

Ø  osobní podání, a to pouze po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ    736 613 237

Doklady k přijímacímu řízení je možné doručit jen v době zápisu.

Žádosti, které přijdou dříve nebo později, nebude možné do přijímacího řízení dle zákona zařadit.

3)  Postup při zápisu

Ø  Ředitelka školy potvrdí formou SMS na telefonický kontakt zákonného zástupce přijetí Žádosti o přijetí a určí identifikační číslo, pod kterým je žádost zaevidována. (prosíme o potvrzení přijetí SMS).

Ø  Ředitelka školy rozhodne podle kritérií do 30dnů od ukončení zápisu a výsledky přijímacího řízení zveřejní na webových stránkách školy a budově školy.

Ø  Organizační informace pro zákonné zástupce přijatých dětí budu zveřejněny na webových stránkách školy dle aktuální situace do 30.6.2021.

Zveřejněno: 1.3.2021
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Vážení rodiče a milé děti,

vzhledem k této situaci a době přerušení provozu MŠ, bude dětem poskytováno distanční vzdělávání, které je povinné pro děti s povinnou předškolní docházkou. Dětem v povinném předškolním vzdělávání budou úkoly zveřejněny na stránkách předškolák Mš Duchcov nebo vytištěné k dispozici v Mš.

Vypracované úkoly můžete posílat na email své třídy, na stránky předškoláků nebo vhodit do schránky Mš. Práce budou dětem založeny do jejich portfolií. Zadané úkoly mohou samozřejmě plnit i mladší děti ve chvílích, kdy jim pobyt doma bude už dlouhý.

Zde vám přikládáme i tipy na internetové stránky, kde společně můžete tvořit a připravovat se k nástupu do školy.

decko.ceskatelevize.cz - zajímavosti a hry pro menší i větší děti

detsky-web.cz -  omalovánky, pohádky, audio pohádky a písničky

vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/ - materiály ke stažení podle jednotlivých oblastí

detskestranky.cz/tag/predskolaci/ - pracovní listy, aktivity, čtení

predskolaci.cz – magazín pro učitelky i rodiče, aktivity, náměty pro dospěláky a děti v MŠ

hrajeme-si.cz – publikace, pomůcky, interaktivní programy, iŠKOLIČKA

krokotak.com – nápady na tvoření s dětmi

pinterest.com – aktivity, nápady, tvoření, pracovní listy, úkoly

sikovny-cvrcek.cz – říkanky, hry a tvorba pro děti

https://cz.pinterest.com/

http://www.predskolaci.cz/,

https://www.vesela-chaloupka.cz/

Zveřejněno: 28.2.2021
PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUCHCOV, OSECKÁ 1314/106

 

Oznámení ředitelky MŠ

 Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřských školách.

Provoz naší mateřské školy je tedy přerušen po dobu min. 3 týdnů v době od 01.03.2021 do 21.03.2021. O znovuobnovení provozu MŠ vás budeme informovat.

V době přerušení provozu se budeme společně s dětmi v posledním roce předškolního vzdělávání věnovat distančnímu způsobu vzdělávání. Veškeré informace, náměty, podklady naleznete na naší interní FB stránce, určené rodičům předškoláků.

Dále přikládám odkaz na stránky ČSSZ, kde naleznete odpovědi na všechny otázky, týkající se žádosti o ošetřovné.

Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

 Přeji všem pevné zdraví, mnoho sil, dobrou náladu a pozitivní myšlení v této nelehké době!

 V Duchcově dne 28.02.2021                                   

Bc. Andrea Illešová, ředitelka MŠ

Zveřejněno: 27.2.2021
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Je připraven jako předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Obsahuje údaje jako původní žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář 89 628 5), přičemž umožňuje současně vykázat jednotlivé dny péče o dítě.

Tiskopis je číslovaný. Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o ošetřovné (generuje se jedinečné číslo, které je třeba si poznamenat či nejlépe celou žádost uložit) nebo jde o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy uzavření zařízení pokračuje i do dalšího měsíce (potom se vyplňuje číslo předešlé žádosti).

Formulář se podává vždy za kalendářní měsíc, pokud v něm trvalo uzavření školského / dětského zařízení.

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete na webu ČSSZ).

Zveřejněno: 8.12.2020
KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ- INFORMACE PRO RODIČE
POZOR! Info ohledně ošetřovného. Zažádáte si o ošetřovné u svých zaměstnavatelů, nahlásíte , že byla MŠ celoplošně uzavřena. O zbytek se postarají vaši zaměstnavatelé. Mš žádná potvrzení nevydává. Vydává se pouze z důvodu uzavření ze strany zřizovatele- z provozních důvodů. 
Děkuji.


Přikládáme ještě odkaz- žádost si vyplníte odevzdáte zaměstnavateli a ten zasílá na OSSZ.


https://www.mpsv.cz/osetrovne

Zveřejněno: 23.10.2020
UPOZORNĚNÍ

Zveřejněno: 31.8.2020
Bezpečnostní opatření

POKYNY K BEZPEČNOSTNÍM OPATŘENÍM Z DŮVODU MINIMALIZACE NÁKAZY COVID 19

 

KAŽDÉ DÍTĚ BUDE MÍT V PŘIHRÁDCE V SÁČKU ROUŠKU PRO PŘÍPAD, ŽE BY VYKAZOVALO V PRŮBĚHU DNE ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ A MY BYLY NUCENY DÍTĚ IZOLOVAT.

DALŠÍ POVINNOSTÍ DOPROVODU DĚTÍ JE PŘI VSTUPU DO BUDOVY VYDEZINFIKOVAT SI RUCE – STOJAN UMÍSTĚN NAPROTI VCHODOVÝM DVEŘÍM.

Zveřejněno: 23.6.2020
Spuštění nových stránek

Dnes jsme pro vás spustili nové internetové stránky školky.

Zveřejněno: 10.5.2020
Provozním podmínky chodu MŠ
Pokyny a informace k provozním podmínkám chodu MŠ od 11.05.2020.
pokyn_covid- rodice.docx
Velikost: 17kb

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 27. července 2021
a svátek má Věroslav.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.